Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Menu Menu
CBW Erkend Facebook

Disclaimer

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

 1. Alle door verkoper gedane betalingen of transacties geschieden op onderstaande voorwaarden. Afnemers worden geacht door bestellingen en/of ontvangst van de goederen met de onderhavige voorwaarden te hebben ingestemd.
 2. Afwijkende algemene of bijzondere bedingen van kopers of van derden zijn voor verkoper slechts bindend indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door verkoper zijn aanvaard. Zodanige afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor de transactie waarop zij betrekking hebben.
 3. Offertes van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij anders bedongen. Gegevens in drukwerken vermeld binden de verkoper niet en kunnen zonder voorafgaand bericht aan wijzigingen onderhevig zijn. Orders via onze vertegenwoordigers opgegeven, worden zonder tegenbericht binnen zeven werkdagen wettelijk geaccepteerd geacht.
 4. Levertijden en reparatie- en/of installatieduur worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding der in dit artikel genoemde termijnen geeft aan de zijde van de verkoper geen recht op annulering der overeenkomst.
 5. Voor garantieverklaring kijk op de garantieverklaringen op onze website www.bestfloors.nl
 6. Reclames, zowel op leveringen van goederen, verrichte reparatie op geleverde installaties alsmede op factuurbedragen dienen binnen 8 dagen na ontvangst der goederen respectievelijk de betreffende rekening, schriftelijk bij verkoper te worden ingediend onder nauwkeurige vermelding van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Verkoper is slechts gehouden kennis te nemen van de reclame, indien het verschuldigde uit de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst is voldaan.
 7. Indien verkoper van mening is dat een klacht terecht is ingediend heeft hij het recht een in onderling overleg te bepalen schadeloosstelling uit te keren dan wel tot vervanging of herstel van de geleverde goederen over te gaan.
 8. Prijsopgaven worden steeds vrijblijvend gedaan op basis van de op het moment der koop en/of opdracht geldende prijzen. Indien zich na de datum van de offerte prijsverhogingen mochten voordoen tengevolge van verhoging van rechten, accijnzen, fabrieksprijzen, arbeidslonen, wijziging in de valuta, is verkoper gerechtigd die verhoging door te berekenen aan de koper, doch heeft de koper het recht voor zover de overeenkomst niet is uitgevoerd, deze te annuleren.
 9. De vorderingen van de verkoper dienen te worden beschouwd als brengschulden van de koper. Betaling dient, tenzij anders overeengekomen, op laatst mogelijk moment contant te geschieden bij het afleveren der goederen respectievelijk na het verrichten der diensten zonder dat enig beroep op korting of compensatie mogelijk is, en in ieder geval uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien de vordering van de verkoper niet contant of krachtens de gesloten overeenkomst wordt betaald, heeft de verkoper het recht zijn vordering te verhogen met een rente van 11% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele wordt geteld, ingaande 14 dagen na factuurdatum of de overeengekomen betalingsdatum. Indien de koper na sommatie tot betaling ingebreke blijft is verkoper tevens gerechtigd zijn vordering te verhogen met de buitengerechtelijke incassokosten en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van verkoper’s raadsman. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het bedrag der vordering. Zonder volledige betaling zal koper nimmer de eigendom verkrijgen van de door verkoper aan hem geleverde goederen, verrichte reparaties of opgeleverde installaties doch blijven de door verkoper geleverde goederen en/of installaties voor rekening en risico van koper eigendom van de verkoper.
 10. Indien een opdrachtgever om welke reden dan ook of door welke oorzaak handelt in strijd met één der bepalingen van deze voorwaarden, in staat van faillissement wordt verklaard, surcéance van betaling aanvraagt, komt te overlijden, een regeling met zijn crediteuren treft of daartoe gedwongen wordt, is verkoper gerechtigd de geleverde goederen terug te halen ongeacht waar deze zich zullen bevinden en zonder dat de koper enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.
 • Therdex
 • TFD
 • Moduleo
 • Karndean
 • Vivafloors
 • Quick Step
 • Green Flor
 • Forbo
 • Expona
 • Podium-pro
 • Belakos
 • Balterio
 • Hoomline
 • Interfloor
 • Gelasta
 • Modulyss
 • Desso
 • Jabo
 • Balsan
 • Heuga
 • Ambiant
 • Mflor